Thursday, August 14, 2008

ကာရစ္ဘီယံ ကြင္းဆက္

ကာရစ္ဘီယံ ကြင္းဆက္
၀ီလီယံ ဘြတ္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ၊ ၂၀၀၈


ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားက ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားရာ ကာရစ္ဘီယံ ပင္လယ္ေကြ႔ရွိကၽြန္း ငယ္မ်ားႏွင့္ ဘာျမဴဒါေဒသကို အသံုးခ် ပံုဖ်က္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနလွ်က္ရွိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သူတို႔က ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ၾကသလို၊ လူအမ်ားအာရံုစိုက္ ေ၀ဖန္ခံရျခင္းမွလည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေနေစသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔က စစ္အစိုးရကို အထီးက်န္ဖယ္က်ဥ္ထားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဖိအားေပးသည့္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ ထားၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္လုပ္ငန္းက ႀကီးထြားတိုးတက္ေနလ်က္ ရွိသည္။

ဤက႑အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခ်ဳိ႔မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔မွ ၀င္ ေရာက္လာေနၾကၿပီး ၎ႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္သည့္ မူအေပၚလည္း ဆန္႔က်င္ရပ္တည္ေနခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ အေနာက္တိုင္းကုမၸဏီမ်ားက ဘ႑ာေရးအရ ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနၾကၿပီး ၎တို႔က ပံုဖ်က္ဖံုးကြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆိုေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ရာတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၅ သန္းအနက္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

စုစုေပါင္းပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၅ သန္းမွာ စြမ္းအင္တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ပမာဏႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၃ ဆခြဲေက်ာ္ တိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့သည္ဟု ၎၀န္ႀကီး ဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဖာ္ျပရာတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၿဗိတိန္မွလာၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၿဗိတိန္အစိုးရမွာ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ထားၿပီး ပိုမိုတင္းက်ပ္သည့္ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္လည္း တေလွ်ာက္လံုး တိုက္တြန္းလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လန္ဒန္ရွိ ၿဗိတိန္အစိုးရကမူ တိုး၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳေနသည္ဟူသည့္ အခ်က္ကို ျငင္းပယ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔က ေဖာ္ျပၾကရာတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢက ကမကထျပဳေနသည့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၃ သိန္းမွ်အထိ က်ဆင္းေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေပၚထြက္လာသည့္ စာရင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာလည္း ရာႏႈန္းျပည့္ ယံုၾကည္ကိုးစား၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေၾကာင္း မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက မျမင္သာသည့္ တြင္းနက္ႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (အိုင္အမ္အက္ဖ္)တို႔ကပင္ သူတို႔၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြမ်ားေပးအပ္မည့္ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ထားခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေႂကြးၿမီမ်ားေပးဆပ္ရန္ ျပႆနာရွိေနၿပီး ဘ႑ာေရးအရ ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ အနိမ့္ဆံုးလိုအပ္သည့္ စာရင္းဇယားမ်ားကိုလည္း တင္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ေနၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ အျခားေနရာမ်ားမွ ေငြေၾကးမ်ား စီး၀င္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေငြေၾကးစီး၀င္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ ေရွာင္တိမ္းႏိုင္ရာဟု လူသိမ်ားၾကသည့္ ၿဗိတိသွ် ဗာဂ်င္းအိုင္လင္းကၽြန္းမ်ား (British Virgin Islands) ႏွင့္ ဘာျမဴဒါကၽြန္းမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိလာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

၎ၿဗိတိသွ်အေစာင့္အေရွာက္ခံ ကၽြန္းမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီ အမ်ားအျပားက မွတ္ပံုတင္ထားၾကၿပီး အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္စသည့္ သူတို႔၏ အစိုးရမ်ားက စီးပြားဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ အေျခအေနကိုလည္း ေရွာင္ကြင္း၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳရန္လည္း မူရင္းေနရာကို ပံုဖ်က္ဖုံးကြယ္ထားႏိုင္ၾကပါသည္။

"က်ေနာ္တို႔ ေျပာႏိုင္သေလာက္ကေတာ့ ၿဗိတိသွ်ကုမၸဏီေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာသြားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿဗိတိသွ် ဗာဂ်င္းအိုင္းလင္းကၽြန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာျမဴဒါမွာ လက္ခြဲဖြင့္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြက သူတို႔ရဲ႔ကုမၸဏီအခြဲ ေတြကတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကတာပါ" လန္ဒန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အဖြဲ႔ Burma Campaign UK ၏ ဒါရိုက္တာ မာ့က္ ဖာမာနာ (Mark Farmaner) က ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းသို႔ ေျပာျပသည္။

“ၿဗိတိသွ် ဗာဂ်င္းအိုင္လင္းကၽြန္းနဲ႔ ဘာျမဴဒါက ယူေကရဲ႕အေစာင့္ေရွာက္ခံေဒသေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ (ျမန္မာစစ္အစိုးရအေန နဲ႔) ၿဗိတိသွ် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုၿပီး မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းလိုက္တာပါ။ က်ေနာ္တို႔က ၁၀ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ယူေက အစိုးရကို ဒီလို ေနရာမ်ဳိးေတြကို ပိတ္ပစ္ဖို႔၊ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံကို ဒီလိုအသံုးခ်ခံေနရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးကို ရပ္ဆိုင္းဖို႔ တိုက္တြန္းေနခဲ့တာပါ။ သူတို႔ကေတာ့ ျငင္းပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢ တခုလံုးအေနနဲ႔ စတင္လႈပ္ရွားလာတာမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္လို႔သာ ေျပာေနၾကပါ တယ္"ဟု မာ့က္ က ေျပာသည္။

"ျပင္သစ္ေရနံကုမၸဏီ တုိတယ္လ္(Total)နဲ႔ အေမရိကန္ေရနံကုမၸဏီ ယူႏိုကယ္၊ ခ်ယ္ဗရြန္ (Unocal/Chevron) တို႔ က ဘာျမဴဒါကတဆင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးကို စစ္အစိုးရရဲ႕စာရင္းမွာ ၿဗိတိန္ရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေနၾကတယ္"ဟု လည္း ၎က ဆုိသည္။

Burma Campaign UK အဖြဲ႔က ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ စီးပြားဆက္ဆံေနၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ကို အမည္စာရင္းေဖာ္ျပ၍ "ရွက္ဖြယ္ကုမၸဏီမ်ား" အျဖစ္ စာရင္းျပဳစုခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ "နာမည္ပ်က္ ကုမၸဏီမ်ား"စာရင္းတြင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကုမၸဏီ ၁၅၄ ခုကို အမည္ေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာက္ဆံုးစာရင္းမ်ားအရ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ိုက္၍ လက္ခြဲကုမၸဏီ မ်ားမွတဆင့္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကသည့္ ကုမၸဏီ ၃၃ ခု ရွိ ေနပါသည္။

"ေနာက္ဆံုးစာရင္းျဖည့္သြင္းခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ သတင္းအခ်က္အလက္ အသစ္ေတြရတာရယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္ေတြ ထပ္တိုးလာလို႔ပါ"ဟု ဤလႈပ္ရွားမႈ၏ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး တာ၀န္ခံ ေဂ်ာ္နီ ခ်က္တာတြန္ (Jonny Chatterton) က ဆိုပါသည္။

ေနာက္ဆံုးျပဳစုထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စသည့္ အျခားစြမ္းအင္ဆိုင္ ရာလုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားတြင္ အသစ္၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံလာသည့္ ကုမၸဏီ ၁၄ ခု ရွိေနပါသည္။

ဤသို႔ ပံုဖ်က္၀င္လာၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ MPRL E&P Limited (အမ္ပီအာရ္အယ္လ္ အီး အဲန္ ပီ လီမီတက္)ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ၀င္လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ၎ကုမၸဏီက စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ် ဗာဂ်င္းအိုင္လင္းကၽြန္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီတခုျဖစ္သည္။

၎ MPRL E&P ကုမၸဏီက ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကုန္းတြင္း မန္းေရနံေျမအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳခဲ့ပါသည္။ မၾကာေသးမီကာလတြင္ ၎ကုမၸဏီက ရခိုင္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္ရွိ ေအ-၆ လုပ္ကြက္ (A 6 Block) တြင္လည္း ရင္းႏွီးမႈမ်ားျပဳခဲ့ေၾကာင္း Burma Campaign UK အဖြဲ႔က ဆိုပါသည္။

ဤသို႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရာ ေဒသမ်ားကို အေျခခံ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာသည့္ ကုမၸဏီတခုမွာ ဖိုးကပ္စ္ အင္နာဂ်ီ (Focus Energy)ဆိုသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းေရနံတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဖိုးကပ္စ္ အင္နာဂ်ီ ကုမၸဏီ၏ ရံုးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ပင္ အေျခစိုက္ထားေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ရွိ လႈပ္ရွားေနသူမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ ၿဗိတိသွ်ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ေနၿပီး ၿဗိတိသွ် ဗာဂ်င္းအိုင္းလင္းကၽြန္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျမန္မာႏွင့္ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခံေနရသည့္ မေလးရွား သစ္ကုမၸဏီတခုျဖစ္ေသာ ရင္မ္ဘူနန္ ဟိုင္ဂ်ဴးအုပ္စု (Rimbunan Hijau Group) ကလည္း မၾကာေသးမီက ၿဗိတိသွ် ဗာဂ်င္းအိုင္းလင္းကၽြန္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ၎၏ လက္ခြဲ ရင္မ္ဘူနန္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း (Rimbunan Petrogas)ကို အသံုးခ်၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း အတြင္းသို႔ ေျခခ်လာခဲ့ပါသည္။

"ၿဗိတိသွ် ဗာဂ်င္းအိုင္းလင္းကၽြန္းနဲ႔ ဘာျမဴဒါေဒသက ၿဗိတိသွ် အေစာင့္ေရွာက္ခံနယ္ေတြပါ။ ဘာျမဴဒါကၽြန္းက အလြန္ေသးေပမယ့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားေငြေၾကးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အလြန္ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုး ေကာ္ေဇာခင္းထားႏိုင္ေလာက္တဲ့အထိ ခ်မ္းသာေနၾကပါတယ္"ဟု ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ ေငြေၾကး ခ၀ါခ်မႈ ကိစၥ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ အကဲျဖတ္ေပးႏိုင္သူ ပီတာ ဂဲလို (Peter Gallo) က ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းသို႔ ေျပာျပပါသည္။

"သိပ္ၿပီး လက္ခံယံုၾကည္ဖြယ္မရွိတဲ့ ရွင္းျပခ်က္တခုကေတာ့ (ၿဗိတိသွ်) အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီ ကာရစ္ဘီယံ ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသ က ကၽြန္းငယ္ေလးေတြကို အခြန္ကိစၥ ေရွာင္တိမ္းတဲ့ ေနရာေတြမွာ အသံုးခ်ဖို႔ အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ လုပ္လာလိုက္တာ ေနာက္ဆံုး ဘရိတ္အုပ္ဖို႔ ခက္လာတဲ့ အေနအထားေရာက္လာတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွာ စီးပြားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကတဲ့ ကိစၥေတြအတြက္ ေရွာင္တိမ္းအလြဲသံုးစားလုပ္လို႔ အေကာင္းဆံုး အေျခအေနပါ" ဟု လည္း ၎က ဆိုသည္။

ဤနာမည္ပ်က္စာရင္းတြင္ပါသည့္ တျခားေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကုမၸဏီမ်ားမွာ စေကာ့တလန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ နယ္သာလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ထားၿပီး သူတို႔ႏိုင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမူ၀ါဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ၾကရပါသည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ရရွိေရး အသည္းအသန္ရွာေတာ္ပံု ဖြင့္ေနၾကခ်ိန္၊ ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ားက ေခါင္ခိုက္ေအာင္ ျမင့္တက္ ေနၾကခ်ိန္တြင္ တခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အက်ဳိး အျမတ္ကို ေရွ႕တန္းတင္ ေဆာင္ရြက္လာၾကပါသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံက အရာကိစၥအားလံုးထက္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားသာ ေရွ႔တန္းတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာ၌ နာမည္ႀကီးၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တိုး၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသလို ျမန္မာစစ္အစိုးရကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား ျပဳေနပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံကလည္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားထံမွ ဓါတ္ေငြ႔၀ယ္ယူ၍ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနခဲ့ သည္။ ယခုအခါ အိႏၵိယႏိုင္ငံကလည္း ဤလမ္းေၾကာင္း လိုက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရက လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား မ်က္၀ါး ထင္ထင္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရျခင္းအပါအ၀င္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက မုန္တိုင္းသင့္ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ လူမဆန္စြာ လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့မႈမ်ားကို အက်ယ္အျပန္႔ ေတြ႔ခဲ့ၾကရၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ဤသို႔ ျမင္ရသည့္ စာရင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားက အမွန္တကယ္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း တခဏတာမွ် အနည္းဆံုး ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ ေကာင္းေသာအေျခအေန ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရက ေၾကညာထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏွစ္စဥ္ ဘတ္ဂ်က္ ရသံုးေငြစာရင္း၏ တ၀က္ေက်ာ္ကို စစ္တပ္အတြက္ အသံုး ခ်ေနၿပီး ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (GDP) ၏ ၁.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑ အတြက္ သံုးစြဲေနပါသည္။ အာရွတိုက္၏ ေနာက္ထပ္ အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံထက္စာလွ်င္ ဤက႑မ်ားတြင္ သံုးစြဲမႈ တ၀က္မွ် ေလွ်ာ့နည္း ေနပါေသးသည္။ ကာကြယ္ေရးအသံုးစာရိတ္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑ ႏွစ္ခုေပါင္းထက္ ပို၍သံုးစြဲေနသည္မွာ အာရွတိုက္တြင္ျမန္မာတႏိုင္ငံတည္းသာ ရွိပါေတာ့သည္။ ဤအေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးေသႏႈန္းမွာ ကမၻာေပၚတြင္ စတုတၳအျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနရပါသည္။

William Boot ေရးသားသည့္ The Caribbean Connection ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။

http://www.irrawaddy.org/bur

A

B

C

The Kitchen မီးဖိုေခ်ာင္