Wednesday, April 2, 2008

အျငင္းႏွင့္အခုံ

လတ္တေလာ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရး အျငင္းအခံုမ်ား
ေနေန

ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးသည္ ယခုအခါ အလြန္ အေရးအႀကီးဆံုး ဆံုခ်က္ေနရာသို႔ ေရာက္ေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျငင္းခုန္မႈမ်ားလည္း ေရဆူမွတ္အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္လာၾကေသာ အတိုက္အခံမ်ားအတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ လပိုင္းက စတင္ခဲ့ေသာ နည္း ပရိယာယ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားသည္ ယခု အခ်ိန္ထိ လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနတြင္ ဆက္ရွိေနသည္။ အလားတူ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အပုိင္းအျခားအတြင္းက အသံ တိတ္ေနေသာ တခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံမွလည္း အျငင္းပြားဖြယ္ အယူအဆမ်ား ပိုမိုက်ယ္ ေလာင္လာသည္။

လက္ရွိအျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ေယဘုယ်အေနျဖင့္ (၁) စစ္အစိုးရႏွင့္ အေပးအယူလုပ္လိုေသာ အုပ္စု (ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္၊ ေက်ာ္၀င္း စသူတို႔)၊ (၂) မူလ မူ၀ါဒအေပၚ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္ ထားလိုေသာအုပ္စု (CRPP ဦးေဆာင္ေသာ No Vote အုပ္စု) ႏွင့္ (၃) လက္ေတြ႔ထိေရာက္မည့္ နည္းလမ္းကိုေရြးခ်ယ္မည္ ဆိုေသာအုပ္စု (အန္စီယူဘီ ဦးေဆာင္ေသာ Vote No အုပ္စု) ဟူ၍ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

၎တို႔အနက္ (၁) အုပ္စုသည္ သီးျခားအုပ္စုျဖစ္ၿပီး (၂) ႏွင့္ (၃) အုပ္စုသည္ အတိုက္အခံမ်ား အတြင္း အျပဳသေဘာျငင္းခုန္ေနၾကေသာ မဟာမိတ္အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္။ အုပ္စု (၁) ၏ အေျခ ခံ အယူအဆမွာ စစ္အစိုးရ၏ လမ္းျပ ေျမပံုႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္ခံေရးႏွင့္ လက္ငင္း အၾကပ္ အတည္းကိုေျဖရွင္းကာ ေရရွည္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ဒီမုိကေရစီေအာင္ပြဲခံေရးဟုဆိုသည္။ အုပ္စု (၂) ၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ စစ္အစိုးရအေပၚ လံုး၀မယံုၾကည္ဘဲ လမ္းျပေျမပံုကိုဆန္႔က်င္၊ ဆႏၵခံ ယူပြဲကို လံုး၀သပိတ္ေမွာက္ၿပီးေနာက္ လူထုတိုက္ပြဲျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံေရးျဖစ္သည္။ အုပ္စု (၃)၏ အယူအဆအရ လူထု လႈပ္ရွားမႈကဲ့သို႔ေသာ ေမလ မတိုင္ခင္တြင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဖာ္ ေဆာင္ႏုိင္ဦးမည္မဟုတ္သျဖင့္ မၾကာခင္ ေရာက္လာေတာ့မည့္ ေမလဆႏၵခံယူပြဲတြင္ကန္႔ကြက္မဲေပးသည့္နည္းျဖင့္ လူထုကိုထြက္ေပါက္ေပးေရးျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ဆင္ေျခမွာဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားက သပိတ္ေမွာက္လွ်င္ စစ္အစိုးရက ၎တို႔အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အတည္ျပဳသြားမည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ကုိယ္ပုိင္ အယူအဆ အေျခခံမ်ားအေပၚတြင္ မတူညီေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိေနေသာ အျငင္း အခံုမ်ားသည္ အုပ္စုတြင္းမွ လူထုထဲသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ကာ သာမန္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေ၀၀ါးစရာ အေျခအေနအထိျဖစ္လာသည္။

ပထမဆံုးအျငင္းပြားမႈမွာ လာမည့္ေမလဆႏၵခံယူပြဲကို လံုး၀သပိတ္ေမွာက္ေရး (NoVote)ႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲေပးျခင္း (Vote No) ႏွစ္ခုအေပၚ အျငင္းပြားေနေသာကိစၥျဖစ္သည္။ ေမလတြင္ ဖြဲ႔ စည္းပံုမူၾကမ္း ေထာက္ခံပြဲလုပ္မည္ဟု ေၾကညာအၿပီးတြင္ ပိုမိုက်ယ္ေလာင္လာေသာ အျငင္း ပြားမႈျဖစ္ၿပီး ယခုတုိင္တိုးတိုးတိတ္တိတ္ဆက္ရွိေသာ ၀ိေရာဓိလည္းျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္ ရက္သတၱပတ္မ်ားအတြင္းက နယ္စပ္တြင္အေျခစိုက္ေသာဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားၾကားတြင္ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးေရးအတြက္ တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲ ရလဒ္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ တူညီေသာအခ်က္မွာ စစ္အစိုးရက လူထု ဆႏၵခံယူပြဲကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳႏုိင္သလို၊ ဆန္႔က်င္မဲ ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအတည္မျပဳႏုိင္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ဖြဲ႔စည္းပံုတရပ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ဆြဲ မည္ဆိုေသာ စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္သည္။ အျခားတဘက္တြင္လည္း အတုိက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ လမ္းျပေျမပံု (၇)ရပ္ေနာက္သို႔ တရြတ္တိုက္လိုက္မိၿပီး (၁၉၉၀) ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို ဆုပ္ကုိင္ထားေသာ မူလမူ၀ါဒႏွင့္ ဝိေရာဓိျဖစ္သြားမည့္ မူ၀ါဒေရးရာ စဥ္းစားစရာ အခ်က္တခ်က္ျဖစ္ေနသည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသာမက ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္မ်ားၾကားတြင္လည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အျမင္ မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၎တို႔အနက္ အထင္ရွားဆံုးမွာ Living Color မူ၀ါဒေရးရာ ဒါ႐ုိက္ တာ၊ The Voice ဂ်ာနယ္၏ ထုတ္ေ၀သူ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္ လူငယ္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားအၾကားတြင္ ၾသဇာႀကီးေသာ စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္း၏ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ ခ်က္စာတမ္း ျဖစ္သည္။ သူ၏ မိတ္ေဆြမ်ားထံ အီးေမးႏွင့္ေပးပို႔ရာမွတဆင့္ ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္သြားေသာ ေဒါက္တာေန၀င္းေမာင္၏အဆုိတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)အေနျဖင့္ လမ္းျပေျမပံုကိုလက္ခံကာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း လႊတ္ ေတာ္ေနရာအားလံုး၏ တ၀က္ကိုသာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖင့္ သေဘာထားႀကီးေၾကာင္း ျပ သရမည္ဟုဆုိသည္။ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ စစ္အစိုးရဘက္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ကို ျပန္လႊတ္ေပးရမည္ဟုဆုိထားသည္။ ေက်ာ္၀င္းဆိုသူကလည္း လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း (၂၀)အတြင္း ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေ၀ဖန္ကာ ေလာေလာဆယ္အေျခ အေနတြင္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈမလုပ္ဘဲ လမ္းျပေျမပံုကိုေထာက္ခံကာ ၂၀၁၀ အလြန္တြင္မွ ပါလီ မန္အတြင္းမွ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖယ္ရွားသြားရမည္ဟု အႀကံျပဳ ထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ရွိျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလံုး၀မရွိျခင္းထက္ ပိုေကာင္းသည္ဟူေသာ အေျခခံေပၚတြင္တင္ျပထားေသာအဆိုျပဳခ်က္ႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ တက္ ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကိုေဒါသထြက္ေစၿပီး စစ္အစိုးရ၏လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပံုအေပၚ မေက်လည္သူမ်ား အတြက္ ေမးခြန္းမ်ားစြာကိုဖန္တီးေပးလိုက္သည္။

ယခုလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ထပ္လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ေစေသာ အႀကံျပဳခ်က္တခုမွာ ၀ါရင့္ သတင္းစာဆရာႀကီး လူထုစိန္၀င္း၏ လူထုတုိက္ပြဲေခၚသံႏႈိးေဆာ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ လူထုစိန္၀င္း က အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ လူထုအင္အားကိုသာယံုၾကည္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ေသာမိန္႔ခြန္း သည္ မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားသည္။ သတင္းစာေလာကတြင္ ၾသဇာႀကီးေသာ လူထု စိန္၀င္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေမလကလည္း International Herald Tribute သတင္းစာႀကီးတြင္ ျမန္မာျပည္၌ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္ဟုႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူကအာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ေရးတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ကုလသမဂၢတို႔ျဖင့္ စိတ္ကူး မယဥ္ဘဲ လူထု အင္အားကိုသာ ကိုးစားရမည္ဟု ဆုိသည္။ မေရွးမေႏွာင္းတြင္ ျပည္တြင္း၌ တရား၀င္ အတိုက္အခံအျဖစ္ရပ္တည္ေနေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္း၌လည္း လက္ရွိ အေျခအေနကို သည္းမခံႏိုင္ဘဲ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာ အုပ္စုတစု ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယခုလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လူထုလႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီ) ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ား တြင္ လူထုတုိက္ပြဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ပါရွိသည္။ အလားတူ ျပည္ပအေျခစိုက္ သံဃာ ဦးေသွ်ာင္အဖြဲ႔ကလည္း ေမလဆႏၵခံယူပြဲအထိမေစာင့္ေတာ့ဘဲ လာမည့္ ဧၿပီလ (၂၆) ရက္ေန႔ တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္သံဃာႏွင့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားတၿပိဳင္တည္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေၾကညာ ထားသည္။

ျပည္တြင္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေမလဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍သေဘာထားကို ယခုအခ်ိန္အထိ တရား၀င္ မသိရေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားဖြဲ႔စည္း ထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္တုိင္း စည္း႐ုံးေရးအဖြဲ႔၀င္မ်ားက လာမည့္ဆႏၵခံယူပြဲကို လံုး၀လက္မခံႏုိင္ ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တရပ္ကို ယခုလ (၁၇) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီျဖစ္သည္။ အေရး အႀကီးဆံုးအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရဦးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ထံမွ မူ၀ါဒေရးရာ ျပတ္ျပတ္သားသား မထုတ္ျပန္သည့္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အကဲဆတ္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သတိျဖင့္ေျပာဆိုေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသက္သဖြယ္ကာကြယ္ေနရေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေန ျဖင့္ စစ္အစိုးရႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္သြားရႏုိင္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေရးတြင္ တံု႔ဆုိင္းေနေပ မည္။

ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာ့အေရး ၾကား၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း ယခုအခါ အျငင္းပြားစရာ ကိစၥတရပ္ျဖစ္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရး အႀကံေပးျဖစ္သူ မစၥတာဂမ္ဘာရီက လြန္ခဲ့ေသာ (၂) ရက္ခန္႔က လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔အစီရင္ ခံမႈျဖစ္သည္။ မေအာင္ျမင္ေသာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ အမ်ားကသတ္မွတ္ထားေသာ ခရီးစဥ္အေပၚ မစၥတာဂမ္ဘာရီက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိေသးသည္ဟု တင္ျပခဲ့သျဖင့္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသို႔တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ မစၥတာဂမ္ဘာရီက ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ အခ်ိန္မီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္သည္ဟု တင္ျပခဲ့သလို အင္အားစုမ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ လက္ရွိေရာက္သည့္ေနရာမွ ျမန္မာျပည္၏ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲ လုိက္ပါ ၾကရန္လိုသည္ဟုဆိုသည္။ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုလသမဂၢ ၏ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲျဖစ္သည္ဆုိေသာ မစၥတာဂမ္ဘာရီ၏ တင္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စစ္အစိုးရအၾကားတြင္ေနာက္ထပ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေနေသာ္လည္း ထိေရာက္ၿပီး အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေရး အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚလာေရးသည္ စစ္အစိုးရေပၚတြင္သာ မူတည္ေနသည္။

ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူ၏ ျမန္မာ့အေရးတြင္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း အားေပးမႈမ်ားမွလြဲ၍ ထိေရာက္ေသာ ျပင္ပဖိအားကို ေမွ်ာ္လင့္စရာမရွိေသာ အေျခအေန ျဖစ္ သည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကလည္း မစတာဂမ္ဘာရီကိုသာ ျမန္မာအေရးအတြက္ဆက္လက္တာ၀န္ေပးအပ္သြားမည္အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္သည္။ဤအေတာ အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက လံုၿခံဳေရးေကာင္စီသို႔ ျမန္မာျပည္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းတရပ္ကို အဆိုျပဳဖြယ္ ရွိေနေသာ္လည္း ၎မူၾကမ္းတြင္ မျဖစ္မေန လုပ္ ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (Binding Resolution) ပါ၀င္မည္မဟုတ္ဟုလည္းသိရသည္။ အျခား တဘက္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တိဘက္တြင္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ သူ႔ႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးေၾကာင့္ စစ္ အစိုးရကို ပိုမိုစ ာနာနီးကပ္ေနဦးမည္မွာ ေသခ်ာေနသည္။ အာဆီယံ အတြင္း၌လည္း (၂၀၁၀) မလြန္ခင္အထိ ေနာက္ထပ္ ထူးျခားေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာႏုိင္စရာ မရွိ သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ စစ္အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ေသာအုပ္စုမ်ားအတြင္း၌ နည္းပရိယာယ္ပုိင္းဆုိင္ ရာ အျငင္းအခံုမ်ား မည္သို႔ပင္ ရွိေနေသာ္လည္း လူထုလႈပ္ရွားမႈတခုကို ေမလမတိုင္ခင္ (သို႔ မဟုတ္) ေမလေနာက္ပုိင္းတြင္ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဆုိေသာ အေျခခံသေဘာထား မွာ ဆက္ရွိေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ (၁၈)ရက္ေန႔က ျပည္တြင္း၌ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာ အေထြေထြသပိတ္ ေကာ္မတီသည္ No Vote၊ Vote No ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ႏိုင္ငံ တကာ၊ ကုလသမဂၢတုိ႔၏ Alternative တခုျဖစ္သည္။

အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ယခုေနာက္ဆံုး သေဘာထားျဖစ္သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ ရပ္တည္ခ်က္သည္သာ အျငင္း ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ေနၾကေသာ လူအုပ္ ႀကီးအတြက္ ေနာက္ဆံုး နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ ျဖစ္ေပမည္။ စစ္အစုိးရ ဆန္႔က်င္ေသာ အင္အားစုမ်ား အၾကားတြင္ နည္းဗ်ဴဟာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေနစဥ္တြင္ပင္ စစ္အစိုးရက က်င္းပမည့္ ေမလဆႏၵ ခံယူပြဲသည္ တလစြန္းစြန္းသာက်န္ေတာ့သည္။ ဤအေတာအတြင္း ျပည္တြင္း၌ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေပၚ ေပါက္လာေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ) ကို အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟုိေခါင္းေဆာင္မ်ားက စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားဟု ေ၀ဖန္ေသာ္ လည္း ၁၉၉၉ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ဘန္ေကာက္ရွိျမန္မာသံ႐ံုးကို စြမ္းအားျမင့္စစ္သည္ေတာ္မ်ား ၀င္ ေရာက္ စီးနင္းစဥ္အခါက “ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို က်မတို႔ စာနာ နားလည္ႏိုင္ပါ တယ္” ဟု မီဒီယာမ်ားအား လိမၼာပါးနပ္စြာ အေျဖေပးခဲ့ေသာ ႏိုဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ျဖင့္ မည္သို႔မည္ပံုေတြးေတာေနမည္မွာ စဥ္းစားစရာကိစၥျဖစ္သည္။ ။

A

B

C

The Kitchen မီးဖိုေခ်ာင္